Vanaf 1 januari 2013 wordt er met veel succes door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.

De Wet dieren vervangt de regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In eerste instantie zou het Besluit Gezelschapsdieren het Honden en Kattenbesluit 1999 vervangen. In plaats daarvan is er in het Besluit houders van dieren in Hoofdstuk 3 een § 2 opgenomen waarin de regels zijn opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Hiernaast is de ministeriële regeling bij het Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels omtrent vaccinatie van honden.

Op grond van deze nieuwe regelgeving zijn nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld, welke op steun van het bestuur van de Raad van Beheer kunnen rekenen. Deze Uitvoeringsregels zijn in een voorstadium aan de zogenaamde klankboordgroep gestuurd met het verzoek om hier met een kritische blik naar te kijken. Deze reden hiervoor is dat deze groep in 2012 bezwaar heeft aangetekend tegen de toenmalige Uitvoeringsregels.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Hierbij sturen wij u ter informatie de digitale versie van de nieuwe Uitvoeringsregels.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
mw mr. C.M. van Roon
Juridische Zaken
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Postbus 75901
1070 AX AMSTERDAM
Emmalaan 16-18
1075 AV AMSTERDAM

E: jurist@raadvanbeheer.nl
W: www.raadvanbeheer.nl